Skolemiljøutvalget

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Lovparagrafen - § 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. april 2003.

Skolemiljøeutvalget på Rosenvilde jobber mye i forhold til denne paragrafen og har jevnlig møter.

Det er rektor, avdelingsleder, elevrådskontakt og representanter for elevene som er til stede under disse møtene.

Mål for miljøarbeidet: ”Alle elevene på Rosenvilde skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”, jfr. §9a-1 i opplæringsloven

  

  • Handlingsplan for skolemiljø ved Rosenvilde 2016-2017
  • Rutiner ved mistanke om mistrivsel
  • Rutiner ved mistanke om mobbing, vold, trakassering og rasisme:

 

Ved behov for tiltak etter opplæringslovens §9a-2 og 9a-3 eller for klage på tiltak: Henvendelse til kontaktlærer eller rektor.

Ved spørsmål om elevenes skolemiljø: Henvendelse til kontaktlærer.