Rosenvilde er en universitetsskole

Dette er et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Formålet er å styrke Lektorprogrammet ved UiO, men også kompetansen og det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolene.

Dette vil lede til bedre og mer omfattende kompetanse blant lektorstudentene når de har fullført studiene sine, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene.

Inspirert av medisinerutdanningen

Behovet for å utvikle nye praksismodeller for lektorstudentene la grunnlaget for ideen om ”universitetsskoler” - praksisskoler med en tettere tilknytning til universitetets lærerutdanning, og et tettere samarbeid omkring hele studieløpet for lektorstudentene. Universitetsskolekonseptet har hentet sin inspirasjon fra universitetsklinikkene: Ved universitetsklinikkene har universitet og sykehus et tett samarbeid om helsefagutdanningene, spesielt om medisinerutdanningen. Den integrerte lærerutdanningen på masternivå har som ambisjon å utvikle tilsvarende tett interaksjon mellom praksisutdanning og forskningssamarbeid.

Kriterier for å få status som universitetsskole

Dette startet som et 3 årig pilotprosjekt. I 2011 ble det gjennomført en omfatte søknadsprosess der noen utvalgte partnerskoler kunne få status som universitetsskoler. Universitetet i Oslo mottok totalt 38 søknader fra de omlag 80 partnerskolene i Oslo og Akershus. Skolene søkte på følgende kriterier:

  1. Skolens forhold til sitt samfunnsmandat
  2. Ivaretakelse og utvikling av veiledning
  3. Faglig og pedagogisk foregangsskole (satsningsområder)
  4. Sterkere integrering mellom fag, forskning og praksis.

4 ungdomsskoler og 9 videregående skoler ble universitetsskoler. Se oversikt over alle universitetsskolene.

I 2014 ble dette prosjektet forlenget, og alle skoler kunne på ny søke om status som universitetsskole for 2015-2017.

Forpliktende samarbeid

Universitetsskoler er partnerskoler som har inngått et forpliktende samarbeid med universitetet om FoU-arbeid og gjensidig kompetanseutvikling. Universitetsskolene skal ta i mot lektorstudenter i praksis i alle deler av utdanningen, samt være åpne for at de utfører små forskningsprosjekter og være medveiledere på masteroppgaver.

Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning.