Rosenvilde har utarbeidet en ny plattform

som skal danne grunnlaget for utvikling av kultur og kommunikasjon på skolen.

En plattform for utvikling av kultur og kommunikasjon på Rosenvilde

Fra sommeren 2018 har vi arbeidet med å utvikle en ny plattform på Rosenvilde. Den består av:

 • virksomhetsidé
 • målgrupper og hovedbudskap
 • verdier
 • visjon

Plattformen vår skal danne grunnlaget for utvikling av kultur og kommunikasjon på Rosenvilde. Det er viktig at den forankres internt med stolthet og entusiasme.

Plattformen skal danne grunnlaget for skolens virksomhet:

 • Hva kjennetegner oss?
 • Hva er verdigrunnlaget vårt?
 • Hva er viktig for oss?

Vår plattform skal brukes aktivt og være et viktig grunnlag når vi lager strategiplan, handlingsplan og andre styringsdokumenter. Plattformen skal gi tydelige signaler med hensyn til hvilke typer personer vi ønsker å rekruttere og hva slags fagpersoner og mennesker som tiltrekkes av å arbeide på Rosenvilde.

Plattformen representerer en fornyelse av vår nåværende visjon og eksisterende verdier, som er mer enn 15 år gamle. Fra tid til annen er det sunt og nødvendig for en virksomhet å stille seg de grunnleggende spørsmålene om hvem man er og hvem man ønsker å være.

I denne prosessen har vi involvert elevene, som i juni 2018 ble spurt om hvordan de opplever skolen, mens lærerne i et gruppearbeid svarte på hva som særpreger Rosenvilde og hva som er ønskelig å videreføre.

Høsten 2018 arbeidet vi videre med å bygge en ny plattform. Det ble gjennomført et gruppearbeid på personalseminaret, som dannet grunnlaget for det videre arbeidet som ble utført av en arbeidsgruppe med representanter for lærerne og ledelsen. Gruppa la fram et utkast til plattform, som personalet diskuterte og ga tilbakemelding på. Med grunnlag i resten av plattformen deltok så hele personalet i avstemningen om ny visjon.

På bakgrunn av det avsluttende arbeidet i personalet utformet arbeidsgruppa sitt endelige utkast til plattform, som ble lagt fram for ledelsen. Ledelsen fastsatte så den endelige plattformen etter drøfting med de tillitsvalgte.

  

Virksomhetsidé

En virksomhetside beskriver hva vi gjør, for hvem, hvordan og hvorfor.

På Rosenvilde skal vi utfordre hverandre til å tørre mer og skape et stimulerende miljø for både elever og medarbeidere, der vi utvikler elevenes faglige og sosiale kompetanse, kreativitet og evne til å mestre livet og bygge samfunnet.

Rosenvilde skal være en skole preget av godt humør, raushet og takhøyde, der vi deler kunnskap til beste for fellesskapet.

Kommentar

Vi skal «tørre mer» fordi det er viktig med hensyn til faglig og sosial utvikling, men det må skje innenfor trygge rammer.

«Et stimulerende miljø» kjennetegnes av at initiativ og forslag om endringer verdsettes. Skolen er våken for innspill utenfra, samtidig som det legges til rette for at elever og medarbeidere bidrar til å utvikle skolen.

Det er viktig å favne skolens forskjellige oppgaver. Ungdommen skal lære både fag og sosial samhandling. Samtidig er skolen en samfunnsinstitusjon. Dagens elever skal bygge morgendagens samfunn.

«Godt humør, raushet og takhøyde» er viktig for å bidra til god folkehelse og livsmestring, både for ungdom og medarbeidere.

Målgrupper og hovedbudskap

Målgruppene er de viktigste gruppene vi henvender oss til som skole. Hovedbudskapet sier noe om hva vi ønsker å kommunisere til målgruppene.

Vi har definert følgende målgrupper for skolen: elever, medarbeidere, foresatte, arbeidslivet, høyere utdanning og lokalsamfunnet.

I det følgende formulerer vi hovedmomenter som skal brukes i kommunikasjon med de ulike målgruppene. Det er ikke tenkt at formuleringene skal brukes direkte slik de står her, men det er innholdet i dem som skal komme fram.

Elever

 • Vi gir elevene de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å studere videre eller være forberedt til arbeidslivet.
 • Vi jobber for å utvikle elevene til selvstendige og reflekterte samfunnsborgere.
 • Vi legger stor vekt på å skape et godt miljø. Fellesskap og samhandling er viktig.

Vi forbereder elevene til studier gjennom solid fagkunnskap, trening i arbeidsmetoder og studieteknikk. De øves systematisk i skriving på tvers av fagene. Elevene er vant til å jobbe sammen, og de blir utfordret på å strekke seg lenger, gå i dybden og tenke kritisk.

Skolen har mange gode samarbeidspartnere i arbeidslivet. Elevene får viktig kunnskap og trening på skolen samtidig som de får prøvd seg i arbeidspraksis på både Vg1 og Vg2.

Det legges betydelig vekt på miljøskapende tiltak. Vi ønsker å videreføre den høye trivselen og store takhøyden som har preget elever og ansatte på Rosenvilde i mange år.

Medarbeidere

 • Vi tilbyr medarbeiderne en engasjerende og utviklende arbeidsplass, noe som gjør at de gleder seg til å gå på jobb.
 • Vi rekrutterer dyktige fagpersoner med høy utdannelse i fagene eller med lang erfaring fra yrket sitt.

Vi legger vekt på at de ansatte skal få opprettholde og videreutvikle engasjementet for fagene sine, elevene og pedagogikk, både individuelt og gjennom samarbeid med andre. De skal få beholde sin identitet som fagpersoner. Det forventes at medarbeiderne deler kunnskap og samarbeider med sine kollegaer.

Vi er opptatt av at de ansatte som arbeider med drift eller i stabs- eller støttefunksjoner også skal inngå i et utviklende fellesskap med sine kollegaer. Alle medarbeidere på Rosenvilde skal dra lasset sammen til beste for elevene.

Foresatte

 • Vi gir elevene kunnskapene og ferdighetene de trenger for å studere videre eller være forberedt til arbeidslivet.
 • Vi jobber for å utvikle elevene til selvstendige og reflekterte samfunnsborgere.
 • Vi legger stor vekt på å skape et godt og trygt miljø. Fellesskap og samhandling er viktig, også med de foresatte.

Vi forbereder elevene til studier gjennom solid fagkunnskap, trening i arbeidsmetoder og studieteknikk. Vi øver systematisk på skriving på tvers av fagene. Elevene er vant til å jobbe sammen, og de blir utfordret på å strekke seg lenger, gå i dybden og tenke kritisk.

Skolen har mange gode samarbeidspartnere i arbeidslivet. Elevene får viktig kunnskap og trening på skolen samtidig som de får prøvd seg i arbeidspraksis på både Vg1 og Vg2.

Det legges betydelig vekt på miljøskapende tiltak. Vi ønsker å videreføre høy trivsel og stor takhøyde, noe som har preget Rosenvilde i mange år.

Arbeidslivet

 • Vi gir elevene et godt faglig grunnlag og de egenskapene som trengs for å lære mer.
 • Vi samarbeider tett med arbeidslivet for å utvikle engasjerte og utholdende elever. De tilegner seg både selvstendighet og gode samarbeidsevner og får et godt faglig grunnlag for å utvikle seg videre i sin yrkesutøvelse.

Vår oppgave er stort sett ikke å utvikle ferdige yrkesutøvere. De aller fleste elevene som går ut fra Rosenvilde skal gjennom mer opplæring før de skal utøve sitt yrke, enten det skjer gjennom høyere utdannelse eller som lærlinger i en bedrift. Selv etter disse fasene er det i et moderne arbeidsliv en forventning om at medarbeiderne videreutvikler sin faglige kompetanse.

Det er også viktig for oss at elevene er engasjerte og får en genuin interesse for faget sitt, og dette mener vi det er lettest å fremme når de får se hvordan faget anvendes i praksis.

Høyere utdanning

 • Vi gjør elevene forberedt til høyere utdanning.
 • Vi ønsker å samarbeide med institusjoner i høyere utdanning.

Vi forbereder elevene til studier gjennom solid fagkunnskap og trening i arbeidsmetoder og studieteknikk. Vi øver systematisk på skriving på tvers av fagene. Elevene er vant til å jobbe sammen, og de blir utfordret på å strekke seg lenger, gå i dybden og tenke kritisk.

Vi ønsker å være en organisasjon som er attraktiv å samarbeide med for institusjoner i høyere utdanning. Lærerne er engasjerte fagpersoner som er opptatt av å utvikle seg både faglig og pedagogisk. Skolen legger til rette for at slik utvikling skjer, både individuelt og i samarbeid. Vi ønsker å fortsette å være universitetsskole, for å bidra til å utdanne kommende lærere og få nye impulser og ny kunnskap.

Lokalsamfunnet

 • Vi skal være en skole som er synlig i nærmiljøet.
 • Vi skal være en skole som er kjent for å forberede elevene til studie- eller yrkeslivet og for å utvikle kunnskapsrike, selvstendige og engasjerte samfunnsaktører.

Rosenvilde er en skole som viser engasjement for nærmiljøet og for lokalsamfunnet. Dette vises mellom annet i at skolen er synlig på ulike områder, for eksempel i media. Rosenvilde er også en skole som skal være kjent som et sted preget av faglighet og godt miljø for elevene, og som bidrar med positive verdier i lokalsamfunnet.

Verdier

Verdiene uttrykker hvilke personlige egenskaper som skal kjennetegne oss og gi oss identitet.

Kunnskapstørst

Vi utdanner elever til bred kompetanse, og vi ønsker oss utforskende og kunnskapstørste unge mennesker. Med bred kompetanse menes kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen de forskjellige utdanningsløpene. Med utforskende og kunnskapstørste tenker vi på drivkraften og evnen til å sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter og reflektere og utvikle hypoteser om temaer, teorier og fag.

Inkluderende

Vi har tro på at et inkluderende miljø bidrar til involvering, aktiv deltakelse og samarbeid. Dette er viktige egenskaper både for medarbeidere og elever på skolen. Inkluderende betyr at vi er åpne, får folk med og ser verdien i hver enkelt – uavhengig av kjønn, tro, etnisitet og ferdigheter.

Modig

Rosenvilde vil ha modige medarbeidere og modige elever. Med modige mener vi ansatte og elever som tør å satse og feile. Vi skal stimulere dem til å prøve ut nye metoder og veier for å utvikle ønskede kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det betyr at våre medarbeidere ser enkeltelevene og deres potensial. Å tørre å fronte viktige «annerledes-saker» eller «stå i det» er egenskaper vi ønsker å fremelske. Med dette skal alle elever oppnå integritet og mot, både profesjonelt og personlig, via utdanningen ved Rosenvilde vgs.

Entusiastisk

Å skape entusiasme og glede er essensielt i utdanningen, glede skaper engasjement. Med glede tenker vi på positiv energi, entusiasme og engasjement. Glede skaper grobunn for et godt og inspirerende arbeidsmiljø som gir mennesket lyst til å yte og tilegne seg viktig kunnskap, nyttige ferdigheter og gode holdninger.

Visjon

En visjon skal svare på store spørsmål: Hvorfor driver vi med dette her? Hvorfor står vi opp og går på skole og jobb? Hvorfor skal vi bruke de beste årene av våre liv på Rosenvilde? Visjonen skal «spenne en himmel» over virksomheten.

 

Rosenvildes visjon fra høsten 2019 er:

Med entusiasme for læring.

 

Den valgte visjonen henger godt sammen med resten av plattformen. En av skolens verdier er «entusiastisk». Samtidig er det en sammenheng mellom visjonen og virksomhetsidéen. Vi trenger entusiasme for læring hvis vi skal skape et stimulerende miljø for kompetanseutvikling, kreativitet og samfunnsbygging.

Læring er hardt arbeid, men læringsprosessen kan utvilsomt løftes og berikes gjennom entusiasme.