Vurdering av elever

Til elevene ved Rosenvilde videregående skole

Til elevene ved Rosenvilde videregående skole i skoleåret 2016-17

Vurdering

Hovedformålet med vurdering er at du skal kunne lære mer og bedre. Du får underveisvurdering gjennom hele året, både skriftlig og muntlig. Gjennom underveisvurderingen får du konkrete tilbakemeldinger om hvordan du ligger an i faget og om hva du bør gjøre for å forbedre deg. Samtidig vil det være viktig for deg å utvikle egne læringsstrategier og være i stand til å vurdere eget læringsarbeid. Sluttvurderingen skal uttrykke kompetansen din ved avslutningen av opplæringen i faget og gis i form av standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter.

Vi forventer følgende av deg

  • Du møter fram og deltar aktivt i opplæringen, slik at læreren får grunnlag til å vurdere kompetansen din
  • Du viser din kompetanse og er villig til å dele kunnskapen din med resten av klassen/faggruppa
  • Du sier fra til faglærer dersom du blir syk ved en vurderingssituasjon 

Du kan forvente følgende av skolen

  • Vi gir deg informative og læringsfremmende tilbakemeldinger
  • Vi hjelper deg til å utvikle egne læringsstrategier og evne til egenvurdering
  • Vi støtter deg og utfordrer deg i læringsarbeidet

Praktiske og formelle forhold

  • Du skal kjenne til hva læreren vektlegger og hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse før du går inn i en vurderingssituasjon. En vurderingssituasjon kan for eksempel være en sammenhengende periode på noen uker eller det kan være en skriftlig eller muntlig prøve.
  • Du kan ikke være borte fra undervisningen store deler av året for så å kreve en stor prøve like før karakter settes. Den kompetansen du viser underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for din standpunktkarakter i faget.
  • Vi vil strekke oss langt for å gi deg vurdering dersom fravær ved vurderingssituasjoner skyldes sykdom eller vektige velferdsgrunner.
  • Ved fravær fra en vurderingssituasjon bestemmer lærer når du skal gjennomføre den utsatte vurderingssituasjonen samt hva slags vurderingsform som skal benyttes. Læreren kan også vurdere det slik at han/hun allerede har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i de kompetansemålene vurderingssituasjonen dekker.

Vurderingsskrivet baserer seg på kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven                                                        

Terje Bentzen
rektor